Logo
My Cart   0

Algemene verkoop, leverings en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 : Definities

 

1.1 SpecialS Furniture & Decorations (hierna te noemen: SpecialS Furniture), eenmanszaak gevestigd te Gaanderen en kantoorhoudende Slakweg 6a 7011EW te Gaanderen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

1.2 Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon met wie SpecialS Furniture een (schriftelijke) overeenkomst aangaat. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan eigenaar en/of gebruiker van de zaak dan wel de door of namens haar ingeschakelde personen of bedrijven.

1.3 Overeenkomst; De door partijen conform artikel 3 gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.  

1.4 Zaken; De te leveren objecten zoals beschreven in en welke deel uitmaken van de overeenkomst.

 

Artikel 2 : Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en rechtsbetrekkingen, waarbij SpecialS Furniture, als (potentiële) leverancier van zaken optreedt. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met SpecialS Furniture voor de uitvoering waarvan door SpecialS Furniture derden dienen te worden betrokken.

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.3 Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

2.5 SpecialS Furniture en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Dit geldt ook indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is.

2.7 In geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst en die van vertalingen daarvan, geldt tussen partijen het in de Nederlandse tekst bepaalde.

 

Artikel 3 : Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

 

3.1 Alle offertes van SpecialS Furniture zijn vrijblijvend, met een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Een offerte vervalt indien de zaak waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

3.2 SpecialS Furniture kan niet aan haar worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in de aanbieding door SpecialS Furniture genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Eventueel van toepassing zijnde verzend en verzekeringskosten zullen apart worden vermeld.

3.4 De door SpecialS Furniture gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst monetaire verhoudingen tussen nationale en vreemde valuta.

3.5 Door het aanvaarden van prijzen anders dan in euro's verplicht opdrachtgever zich om, bij wijziging van de verhouding, te allen tijde een zodanig bedrag in vreemde valuta over te maken dat overeenkomt met de oorspronkelijke, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, geldende verhouding.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht SpecialS Furniture niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

Artikel 4 : Wijziging van de prijs. 

 

4.1 Indien SpecialS Furniture een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien SpecialS Furniture kan aantonen dat op het
moment tussen aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen dan wel andere onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 5 : Aflevering/levertijd

 

5.1 Is voor de voltooiing van (bepaalde) zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Er komt opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst toe.

5.2 Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever SpecialS Furniture derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SpecialS Furniture dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment deze ter beschikking worden gesteld of worden afgeleverd.

5.3 Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is SpecialS Furniture gerechtigd zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

5.4 Het is SpecialS Furniture toegestaan om zaken in gedeelten te leveren.

5.5 SpecialS Furniture behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

5.6 De levering is voltooid als opdrachtgever de zaak heeft afgenomen en goedgekeurd.

 

Artikel 6 : Facturering en betaling

 

6.1 Er vindt een betaling plaats op een door SpecialS Furniture aangewezen rekeningnummer.

6.2 Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is SpecialS Furniture bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.3 Betaling dient door de opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na facturering door SpecialS Furniture, tenzij anders overeengekomen. 

6.4 Bij een eerste bestelling wordt altijd om een vooruitbetaling verzocht. Ook bij latere bestellingen kan SpecialS Furniture hierom verzoeken.

6.5 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan is zij zonder ingebrekestelling in verzuim.

6.6 Na die termijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

6.7 SpecialS Furniture heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten te brengen, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.8 SpecialS Furniture kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SpecialS Furniture kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.9 De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

6.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

6.11 Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 

6.12 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Indien SpecialS Furniture echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 : Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

7.1 SpecialS Furniture is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst SpecialS Furniture ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.2 Voorts is SpecialS Furniture bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SpecialS Furniture kan worden gevergd. 

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SpecialS Furniture op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SpecialS Furniture de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 In geval van liquidatie, (aanvrage van)surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SpecialS Furniture op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 : Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 

8.1 De door SpecialS Furniture te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een van tevoren afgesproken periode per onderdeel na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/ of door derden. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SpecialS Furniture geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld of worden geleverd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

8.5 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan SpecialS Furniture te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan SpecialS Furniture te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SpecialS Furniture in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient SpecialS Furniture in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling.

8.7 De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders leiden dan tot vervanging of vermindering van de aanneemsom. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 

9.1 Indien SpecialS Furniture aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

9.2 SpecialS Furniture is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SpecialS Furniture is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

9.3 Zij is eveneens niet aansprakelijk voor ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

9.4 Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van SpecialS Furniture is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van SpecialS Furniture komen, is zij eveneens niet aansprakelijk. 

9.5 SpecialS Furniture is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis. 

9.6 Indien SpecialS Furniture aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SpecialS Furniture beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7 De aansprakelijkheid van SpecialS Furniture is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen zij verzekerd is.

9.8 SpecialS Furniture sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van schade middels transport uit. Zaken die tijdens transport beschadigd raken, gestolen worden of verloren raken vallen niet onder de verantwoording van SpecialS Furniture, indien SpecialS Furniture een vervoersbewijs dan wel handtekening van de chauffeur, werkzaam voor een door SpecialS Furniture ingehuurd transportbedrijf, heeft ontvangen.

9.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SpecialS Furniture en de door SpecialS Furniture bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 10 : Overmacht

 

10.1 Een tekortkoming kan niet aan SpecialS Furniture of opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

10.2 Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden duren dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht van SpecialS Furniture is opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. 

10.3 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop (een) partij(en) geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.4 Voor zover SpecialS Furniture ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SpecialS Furniture gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 11 : Risico-overgang

 

11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

11.2 Als er sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting is van aflevering van een nieuwe zaak en de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat zij deze in het bezit heeft gesteld van SpecialS Furniture.

 

Artikel 12  :  Vrijwaring

 

12.1 De opdrachtgever vrijwaart SpecialS Furniture voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SpecialS Furniture toerekenbaar is.

12.2. Indien SpecialS Furniture uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden SpecialS Furniture zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. 

 

Artikel 13 : Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 

13.1 Na levering blijft SpecialS Furniture eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever;

a. tekortschiet of te kort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2 Zolang er opgeleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten haar bedrijfsuitoefening niet verpanden dan wel bezwaren.

13.3 Nadat SpecialS Furniture haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de zaken terughalen. Opdrachtgever staat SpecialS Furniture toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht SpecialS Furniture zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen.


Artikel 14 : Geheimhouding

 

14.1 Partijen en eventuele betrokken derden zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens van vertrouwelijke aard.

14.2 Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel te gebruiken, dan waarvoor zij is verkregen, tenzij het gaat om een wettelijke verplichting of procedure.

14.3 Partijen verplichten zich tevens tot geheimhouding omtrent persoonsgegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving anders bepaald.

14.4 Partijen zullen passende maatregelen nemen om vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen. 

14.5 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.

 

Artikel 15 : Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SpecialS Furniture partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van SpecialS Furniture is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Artikel 16 : Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SpecialS Furniture.

16.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Versie: 4 mei 2018